Τρίτη, 7 Αυγούστου 2007

Μια καινοτόμος πρόταση διαβούλευσης..

..για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή στους ΟΤΑ
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου – φόρουμ δημόσιας διαβούλευσης,όπου θα συμμετέχουν τοπικές αρχές, θεματικοί φορείς και προπαντός ενεργοί πολίτες, για την ανταλλαγή πληροφοριών, την επισήμανση νέων πτυχών και την ανάδειξη χρήσιμων ιδεών, γύρω από κρίσιμα αλλά και καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. [του Στ. Μιχιώτη]

Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση:
- της έλλειψης κοινής γλώσσας και νοήματος, που εμποδίζει την ουσιαστική και γόνιμη επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συντελεστές (stakeholders) των τοπικών και υπερτοπικών κοινωνιών
- των αδυναμιών της κλασσικής προσέγγισης σχεδίασης και εφαρμογής αναπτυξιακών στρατηγικών, που αναπτύσσουν μια κουλτούρα απαξίας και μη-συμμετοχής και δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων και
- του ελλείμματος περιβαλλοντικής συνείδησης, πολιτιστικής ευαισθησίας και κοινωνικής συμμετοχής, που επιτείνεται από τους βάναυσα επιταχυνόμενους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Η επιτυχία των σκοπών αυτών συνδέονται με τους εξής στόχους :
- την αποτύπωση των χαρακτηριστικών μοτίβων των stakeholders του τόπου και την ανάδειξη των βαθύτερων αξιών και κινήτρων, που τους επηρεάζουν στη κατανόηση της πραγματικότητας και στηλήψη των αποφάσεων
- την έκφραση πολλαπλών οπτικών και ερμηνειών γύρω από κρίσιμα ζητήματα, που επιτρέπει την αίσθηση συμμετοχής όλων στη τελική σύνθεση – λύση και επομένως την δέσμευσή τους για την εφαρμογή της
- τη μορφοποίηση μιας νέας γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων παραγόντων, η οποίαθα είναι εύληπτη, κοινά κατανοητή και χρηστική, όχι μόνο για τους ειδικούς, αλλά και για τους απλούς ανθρώπους και τέλος
- την αξιοποίηση της υπάρχουσας αλλά διαφεύγουσας συλλογικής εμπειρίας και γνώσης, με σκοπό για τη βελτίωση της ικανότητας των τοπικών φορέων σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής και υλοποίησης μέτρων, συμβατών τόσο με τα διεθνή πρότυπα, όσο και με τα βαθύτερα
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων κοινωνιών.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια τριών φάσεων, ως εξής:

- Αρχικά μαθητές και νέοι της κάθε περιοχής, σε εθελοντική βάση και αφού ενημερωθούν κατάλληλα, πρόκειται να συλλέξουν και να καταγράψουν διηγήσεις ή σύντομα αποσπάσματα αφηγήσεων από κατοίκους, επαγγελματίες και λειτουργούς των περιοχών, σχετικά με επιλεγμένα ειδικά ζητήματα περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ.
Τα ζητήματα αυτά είναι καλό να αποτελούν προτεραιότητες των τοπικών αρχών, όπως πχ να
αφορούν διαπιστωμένα προβλήματα ή σχεδιαζόμενες δράσεις στις ευρύτερες αυτές θεματικές
περιοχές.
- Στην επόμενη φάση, αυτό το πρωτογενές υλικό θα τεθεί υπόψη των πολιτών σε ανοικτές και διαρκείς εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο και πολύ χαλαρό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο στόχος είναι οι προσερχόμενοι να έρθουν σε επαφή μέσω των διηγήσεων αυτών με τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές (που ούτως ή άλλως υπάρχουν στις κοινωνίες αυτές) και έτσι να κάνουν νόημα με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.
Επιπλέον όμως, είναι δοκιμασμένα σε θέση να εντοπίζει και να αναδεικνύει τις πραγματικές
επιθυμίες, διαθέσεις και τάσεις των διαφόρων συντελεστών μιας τοπικής κοινωνίας, οι οποίες είναι συχνά υπονοούμενες ή ασαφώς διατυπωμένες και γι’ αυτό δεν λαμβάνονται υπ’ όψη, ενώ είναι τελικώς αυτές που καθορίζουν τη στάση τους κατά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών.
Διευκολύνει έτσι τον οποιοδήποτε να αντιλαμβάνεται το δικό του δυναμικό αλλά και τις
προκαταλήψεις του, συμβάλλοντας έτσι στο ξεπέρασμα των συνήθων παραδοξοτήτων και
αντιθέσεων, που συνιστούν τη κοινωνική πολυπλοκότητα.
Ακολούθως και στα πλαίσια εξειδικευμένων εργαστηρίων (workshops), όσοι ενδιαφερόμενοι το
επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην επεξεργασία του μη-δομημένου αυτού υλικού, με σκοπό την διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής γλώσσας, την εξαγωγή των βαθύτερων
χαρακτηριστικών των διηγήσεων και τον προσδιορισμό των κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων, που όλα μαζί μπορούν να αποτελέσουν αργότερα τη βάση για τη διαμόρφωση συλλογικών και βιώσιμων σεναρίων ανάπτυξης. Εδώ αξίζει και πάλι να σημειωθεί η κρίσιμη συμβολή των σημερινών νέων – αυριανών stakeholders.
- Στη τελευταία φάση, τα αποτελέσματα του έργου θα προβληθούν ανάμεσα στις κοινότητες, με φυσικό και αυτο-οργανούμενο τρόπο και με στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου – φόρουμ διαβούλευσης.
Η συμβολή αυτού του εύκολα εμπλουτιζόμενου και προσπελάσιμου δικτύου αποσκοπεί ακόμη στην ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των μαθητών και των νέων (ως μελλοντικών stakeholders του τόπου) σε μια πραγματικά εθελοντική και αυτο-οργανούμενη βάση.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ήδη η τεχνολογία διαχείρισης του διηγηματικού υλικού και των εξαγόμενων αρχετυπικών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη παρατήρηση των όποιων αλλαγών και εξελίξεων (μετατοπίσεων) συμβούν στα μοτίβα των εξεταζόμενων κοινωνιών
.

Υπεύθυνος για τη σχεδίαση του προγράμματος είναι ο κ. Στέφανος Μιχιώτης, MSc Μηχανικός Διοίκησης, εκπαιδευτής και οργανωσιακός σύμβουλος, ειδικευμένος σε ζητήματα γνώσης και αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες επιεκεφθείτε το http://www.tetras-consult.gr/ ή στείλτε e-mail στο training@tetras-consult.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: